header

 

 

Š p o r t o v ý  k l u b  T e n i s  C e n t r u m  D ú b r a v k a

 

R e z e d o v á  2 1,   B r a t i s l a v a     8 2 1  0 1

 

  T e n i s o v ý  a r e á l     –  L y s á k o v á   u l i c a ,  D ú b r a v k a                     

 

T e n i s o v á  š k o l a  –  M g r .  M i c h a l  V a v r o

 

Ak máte záujem o tréningy v našej tenisovej škole, trénujeme v tenisovom areály na Lysákovej ulici v Dúbravke/20.4.2020– 2.10.2020/.

 Do našej tenisovej školy sa môžete na obdobie máj, jún, zapísať  na č. 0905/240 532.

 Tréningy pokračujú aj cez prázdniny, ale vzhľadom na dovolenkové obdobie sa rozvrh upravuje individuálne. Okrem tréningov ponúkame počas prázdnin, prevažne prvé dva júlové týždne, detské tenisové tábory v areály  ŠK TC Dúbravka na Lysákovej ulici v Dúbravke.

 V jesennom období / 1. september – 30. september/ pokračujeme v rozpise z obdobia máj, jún /prípadne sa robia malé zmeny vzhľadom na nový rozvrh detí v škole/.

 Tréningy počas zimnej sezóny, začínajú približne 5. októbra 2020 a končia 18. apríla 2021, sú zabezpečené v tenisovej hale na Lysákovej ulici.

 

 Cenník – Tenisová škola          Mgr. Michal Vavro

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

Počet hráč / tréner

1 / 1

2 / 1

3 / 1

Mesačne – tréner + dvorec + lopty

(1 krát / týždeň)

pravidelný termín -

4 krát v mesiaci

 

 

88 EUR

 

 

 

 

 

48 EUR

 

 

 

 

 

36 EUR

 

 

 

EUR/hod.

22,00 EUR

 

12,00 EUR

9 EUR

Mesačne – tréner + dvorec + lopty

(2 krát / týždeň)

pravidelný termín -

8 krát v mesiaci

 

176 EUR

 

 

 

96 EUR

 

 

 

72 EUR

 

 

EUR / hod.

22,00 EUR

12,00 EUR

9 EUR

INDIVIDUÁLNA HODINA

Tréner + lopty / bez dvorca /

17,50 EUR

 

 

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

Tréningová skupina bude pozostávať zo štyroch až piatich hráčov približne rovnakej výkonnosti, ktorí budú mať k dispozícií dva tenisové dvorce. Celý proces riadi tréner /hrá aj s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov po technicko – taktickej stránke. Tréningová jednotka trvá 90 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.

Mesačne ( 1 krát/ týždeň) pravidelný termín –  4 krát v mesiaci

12 EUR / 90 min

48 EUR/mes.

 

 

Mesačne ( 2 krát/ týždeň) - tréningové bloky = 90 min.

8 krát v mesiaci

12 EUR / 90 min

96 EUR/mes.

 

 

SPARINGOVÉ TRÉNINGY

Počas letnej sezóny budú prebiehať sparingové tréningy, ktoré budú zamerané na zápasovú stránku tenisu.

Hráči budú zaradení podľa veku a výkonnosti do tréningových skupín. Tréningová skupina bude pozostávať  z hráčov približne rovnakej výkonnosti. Celý proces riadi tréner /nehrá s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov na zápas v dvojhre a štvorhre.

Tréningová jednotka bude trvať 90 min.

V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.

 

 

  

8 EUR / 90 min.

50 % hradí členom klubu
ŠK TC Dúbravka

 

TENISOVÁ ŠKÔLKA

Tenisový kurz pre deti vo veku 4 – 7 rokov zameraný na nácvik základov tenisu, pohybových hier a zdokonalenie kondičných schopností detí. Tréningová hodina je vedená skupinovou formou / skupina pozostáva z 4 – 6 detí/. Tréningová hodina trvá 50 min. V cene hodiny je započítané tréner, prenájom dvorca aj požičanie rakiet, lôpt a športových pomôcok.
V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.

 

 

6,50 EUR / hod.

 

 

POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!

 Vysvetlivky k cenníku:

 1 / 1                - jeden tréner hrá s jedným hráčom / individuálny tréning /     

 - individuálny tréning sa môže stornovať 24 hod. pred stanoveným termínom

 2 / 1 – 3 / 1    - jeden tréner hrá s 2 alebo 3 hráčmi / skupinový tréning /

 - v prípade neprítomnosti hráča sa tréning neprítomnému hráčovi nenahrádza, cena je vypočítaná pre daný počet hráčov

 Pravidelné termíny „ 1 krát  do týždňa alebo 2 krát do týždňa“ sú vypočítané na „4 alebo 8“ tréningových hodín, a preto v mesiaci, v ktorom bude počet hodín 9 alebo 10, sa cena dopočíta.

 Tréningová hodina trvá 55 alebo 90 min. vrátane úpravy dvorca.

 Cena zahŕňa: trénera, dvorec, lopty.

 V prípade nepriaznivého počasia (dážď), sa tréningy presúvajú do nafukovacej haly.

 Účastník tenisovej školy musí byť členom Športového klubu Tenis Centrum Dúbravka.

 POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!

 

Členský preukaz – ročný /1.1.2020– 31.12.2020/

A.

Do 18 rokov

 

 15 EUR

B.

Nad 18 rokov

 

20 EUR

C.

Rodina

 

35 EUR

D.

Manželia

 

30 EUR

E.

Súrodenci alebo rodič a dieťa

 

25 EUR

 

 

 P r e n á j o m  d v o r c o v

 

DÚBRAVKA - LYSÁKOVÁ ULICA

 Tenisový dvorec  – hodinové objednávky – č.t. 0905 / 109 378

DEŇ

Časové pásmo

Člen

Nečlen

PO - PIA

8,00 – 14,00

4,50 EUR/hod.

5,50 EUR/hod.

PO - PIA

14,00 – 17,00

6 EUR/hod.

7,50 EUR/hod.

PO - PIA

17,00 – 22,00

6 EUR/hod.

8 EUR/hod.

SO – NE, SVIATOK

8,00 – 20,00

4,50 EUR/hod.

6,50 EUR/hod.

SO – NE, SVIATOK

2 hod. dohromady

8 EUR/hod.

11 EUR/hod.

 Poplatok za použitie umelého osvetlenia + 1,5 EUR / hod.

 

 Tenisová nafukovacia hala – LETO

DEŇ

Časové pásmo

Člen

Nečlen

PONDELOK

-

NEDEĽA

 

8,00 – 20,00

 

6,50 EUR /hod.

 

8 EUR / hod.

 

 

 Tenisový dvorec – celoročné predplatné /20.4.2020– 2.10.2022...  24  týždňov/ 

DEŇ

Časové pásmo

Cena

PO – PIA

7,00 – 14,00

4,50 EUR/hod.

PO – PIA

14,00 – 17,00

6 EUR/hod.

PO – PIA

17,00 – 22,00

7 EUR/hod.

SO , NE, SVIATOK

8,00 – 20,00

5,50 EUR/hod.

SO , NE, SVIATOK

2 hod. dohromady

11 EUR/hod.

 Poplatok za použitie umelého osvetlenia 1,5 EUR / hod.

 

 PRENÁJOM BEACH VOLLEYBALOVEJ  SIETE

DEŇ

Časové pásmo

Člen

Nečlen

Celoročné predplatné

PO - PIA

8,00 – 16,00

4 EUR/hod.

5,5 EUR/hod.

4 EUR/hod.

PO - PIA

16,00 – 22,00

8,5 EUR/hod.

10 EUR/hod.

8,5 EUR/hod.

SO, NE, SVIATOK

8,00 – 20,00

6 EUR/hod.

8,5 EUR/hod.

6,5 EUR/hod.

 

Objednávka multifunkčného ihriska +  prenájom šatní a spŕch 10 EUR/hod.

 Poplatok za použitie umelého osvetlenia 1,5 EUR / hod.

 Hodiny neuskutočnené pre dážď sa nahrádzajú po dohode vo voľných hodinách.

 Hodiny v rámci celoročného prenájmu sa nepresúvajú a pri neprítomnosti hráčov nenahrádzajú.

 Športový klub má právo pri konaní športovej akcie preložiť celoročne objednané hodiny na iný termín.

 

 K o n t a k t  a  o b j e d n á v k y :

 

Tenisová škola                                                                       0905 / 240 532

 Prenájom dvorcov :

                                    CELOROČNÉ PRENÁJMY                  0905 / 240 532

 

                                    HODINOVÉ PRENÁJMY                     0905 / 109 378