header

Tenisový klub Dúbravka

právna forma: občianske združenie

Lysákova 1, Bratislava 84101 

IČO: 31 800 190

 

 Vážení členovia klubu, milí priatelia tenisu!

V roku 2021 môžu pre TJ a ŠK /v našom prípade „ TENISOVÝ KLUB  DÚBRAVKA“ – občianske združenie, ktoré je zaregistrované v centrálnom registri prijímateľov vedeného Notárskou komorou SR/  určiť 2%  zo zaplatenej dane z príjmov nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby.

Získané finančné prostriedky sú viazané iba na konkrétne činnosti a to: podpora  športu detí,  mládeže a občanov zdravotne postihnutých  a dospelých.

V našom klube ide o: 1. súťaže družstiev / deti do 8 rokov, deti do 10 rokov, mladší, starší žiaci a žiačky, dorastenci, muži/ - spolu 14 družstiev

2. organizácia turnajov /turnaj MDD, turnaje mladších, starších žiakov a žiačok, dorastencov a dorasteniek cca. 25 turnajov, rekreačných hráčov/

3. časť nákladov na sparingové tréningy

4. zlepšenie materiálno – technickej základne klubu

5. projekt výstavby pevnej športovej haly v našom areály

Všetky informácie o výške zaplatenej dane sú anonymné a pracuje s nimi len daňový úrad, takže nehrozí ich zneužitie /daňový úrad pošle na účet celkovú sumu zo všetkých príspevkov/.

 

Čo musí urobiť daňovník, ktorý chce poukázať 2 % z dane?

Zamestnanec:

V prípade ,že si sami nepodávate daňové priznanie  a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za vás vykoná váš zamestnávateľ, musíte do 15.2.2021 predložiť príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska „ Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, že vám zrazili daň, ktoré získate od svojho zamestnávateľa /priložené tlačivá/.

Podnikatelia     – fyzická osoba          /Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov/

                                                                       /Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane/

                                    - právnická osoba       /daňové priznanie /

Na rozdiel od minulých rokov je Vyhlásenie o poukázaní príspevku už súčasťou daňového priznania. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami , uvedú vo svojom daňovom priznaní, ktoré musia podať najneskôr do 31.3.2021, údaje o príjemcovi príspevku.

1. Fyzická osoba (jednotlivec) musí určiť najmenej 3,32 € zo zaplatenej dane a to iba pre jeden ŠK.

2. Právnická osoba (napr. akciová spol.) musí určiť najmenej 8,30 €  zo zaplatenej dane pre jeden ŠK. Ak však u právnickej osoby predstavujú 2 % napríklad sumu 150 €, môže ju poukázať aj viacerým ŠK, ale nesmie to byť menej ako 8,30 € pre jeden ŠK. 

 

Týmto by sme Vás chceli požiadať aby ste nám aj Vy prispeli svojimi 2 %.

 

Za Váš príspevok Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Mgr. Michal Vavro   
predseda klubu

Bratislava 5.2.2021                                               

                                                             ----->     Predvyplnené tlačivo      <----